Japan

MAURAH PRINCESSE JAPONAISE MAURAH DÉESSE DU JARDIN ROUGE MAURAH PRINCESSE MURASAKI MAURAH PRINCESSE DE LA LUNE II
MAURAH IMPERATRICE ROUGE MAURAH SONGE D'ÉTÉ MAURAH SONGE DE PRINTEMPS MAURAH GEISHA III
MAURAH SONGE IV MAURAH SONGE II MAURAH SONGE VI MAURAH SONGE VII
MAURAH LA SAMOURAƏ MAURAH JEU DE DANCE

Retrospektive